4.1 จัดตั้งและขับเคลื่อนศูนย์เกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร  ได้ดำเนินการขอจัดตั้งศูนย์เกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้  และไ้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ให้ศูนย์เกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เป็นศูนย์ภายใต้ส่วนงานของสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

มติกก.บริหาร_จัดตั้งศูนย์เกษตรอินทรีย์.pdf
ศูนย์ภายใต้ส่วนงาน(เกษตรอินทรีย์).pdf