4.3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเกษตรอินทรีย์กับหน่วยงานภายนอก อย่างน้อย 1 เครือข่าย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนด้านเกษตรอินทรีย์ ประกอบด้วย  จังหวัดลำพูน  และมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 

MOU กับจังหวัดลำพูน.pdf
MOU กับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่.pdf