4.4 สร้างรายได้จากเกษตรอินทรีย์ อย่างน้อย 10 ล้านบาท (รวมกัญชาอินทรีย์)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้  มีรายได้จากเกษตรอินทรีย์  จำนวน  18,130,314  บาท

รายได้จากเกษตรอินทรีย์(รอบ 12 เดือน).pdf