4.5 พัฒนาโครงการวิจัยและบริการวิชาการด้านเกษตรอินทรีย์ อย่างน้อย 5 โครงการ

1. โครงการวิจัยการพัฒนาสายพันธุ์ปลานิลให้มีการเจริญเติบโตดีและทนทานต่อโรคสเตปโตคอคโคซิสด้วยระบบอินทรีย์
2. โครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพสายพันธุ์ถั่วฝักยาวเพื่อการปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน

3. โครงการบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกระชายดำในระบบเกษตรอินทรีย์ฯ

4. โครงการบริการวิชาการประจำปีของมหาวิทยาลัย  จำนวน  12 โครงการ

โครงการบริการวิชาการเกษตรอินทรีย์(ดร.เทิดศักดิ์).pdf
โครงการวิจัยเกษตรอินทรีย์(ผศ.ดร.นิสรา).pdf
โครงการวิจัยเกษตรอินทรีย์(อ.ดร.สุเทพ).pdf
โครงการบริการวิชาการเกษตรอินทรีย์.pdf