4.7 จำนวนองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์อย่างน้อย 20 ชิ้น/งาน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์  โดยใีการเผยแพร่ในเว็ปไซด์  http://kb.mju.ac.th

ฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้.pdf