4.8 รายวิชา/หลักสุตร ระยะสั้นอย่างน้อย 1 รายวิชา/หลักสูตร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้  โดยคณะผลิตกรรมการเกษตร  ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่  2/2565  เมื่อวันที่  5  มีนาคม  2565  โดยหลักสูตรดังกล่าว  จะมีกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  คือ  ด้านเกษตรอินทรีย์

มติสภา หลักสูตรเกษตรศาสตร์.pdf
นำเสนอหลักสูตร (วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์) ป.pdf
หลักสูตรด้านเกษตรอินทรีย์(คณะผลิตกรรมการเกษตร).pdf