5.1 จัดทำแผนยุทธศาสตร์กัญชา/กัญชง และออกระเบียบหลักเกณฑ์เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการตามแผนงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

    มหาวิทยาลัยแม่โจั ได้จัดทำประกาศหลักเกณฑ์เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการตามแผนงาน และแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาความร่วมมือการวิจัยและพัฒนากัญชง
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาความร่วมมือการวิจัยกัญชาทางการแพทย์ 
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดเก็บ และการจัดสรรเงินรายได้จากโครงการด้านพืชกัญชาและกัญชง
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดเก็บ และการจัดสรรเงินรายได้จากโครงการด้านพืชกัญชาและกัญชง (ฉบับที่ 2)
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง นโยบายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อต่อยอดงานวิจัยด้านพืชกัญชงและกัญชาของมหาวิทยาลัยไปสู่การใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์
  6. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้

     ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับทราบแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หลักเกณฑ์การจัดเก็บ และการจัดสรรเงินรายได้จากโครงการด้านพืชกัญชาและกัญชง ครั้งที่ 2.pdf
หลักเกณฑ์การจัดเก็บ และการจัดสรรเงินรายได้จากโครงการด้านพืชกัญชาและกัญชง.pdf
หลักเกณฑ์การพิจารณาความร่วมมือการวิจัยและพัฒนากัญชง.pdf
หลักเกณฑ์การพิจารณาความร่วมมือการวิจัยกัญชาทางการแพทย์.pdf
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชา ลงวันที่ 26 กค 65.pdf
นโยบายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อต่อยอดงานวิจัยด้านพืชกัญชงและกัญชาของมหาวิทยาลัยไปสู่การใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์.pdf
มติที่ประชุมคระกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 11.2565.pdf