5.2 จัดตั้งศูนย์วิจัย ทดสอบ และพัฒนากัญชงเพื่ออุตสาหกรรม

สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร  ได้ดำเนินการขอจัดตั้งศูนย์วิจัย  ทดสอบ  และพัฒนากัญชงเพื่อุตสาหกรรม  ให้เป็นศูนย์ภายใต้ส่วนงานของสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร  โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัยมีประกาศการแบ่งหน่วยงานย่อยภายในสำนักวิจัยฯ โดยให้ ศูนย์วิจัย ทดสอบ และพัฒนากัญชง  เป็นศูนย์ภายใต้ส่วนงานของสำนักวิจัยฯ

มติกก.บริหารจัดตั้งศูนย์กัญชง.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแบ่ง.pdf