5.4 พัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้  โดยสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร  ได้ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มกัญชา(ตรามอร์) ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารและยา เรียบร้อยแล้ว

ผลิตภัณฑ์จากกัญชา.pdf