5.5 สร้างรายได้จากกัญชา 10 ล้านบาท

สรุปผลการดำเนินงานจากพืชกัญชงและกัญชา รายงานต่อคณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชงและกัญชา และคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน เป็นประจำทุกเดือน

ผลการดำเนินงานจากพืชกัญชงและกัญชา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

 

จำหน่ายผลผลิตของกัญชา

รายการ

จำนวน (บาท)

1. ยอดอ่อน

107,000

2. ใบกัญชาสด

773,500

3. ใบกัญชาแห้ง

3,865,970

4. ลำต้นกัญชาแห้ง

44,750

5. รากกัญชาสด

110,000

6. รากกัญชาแห้ง

136,250

7. ช่อดอกกัญชา

265,900

8. เมล็ดกัญชา

122,870

9. ต้นกล้ากัญชา

1,942,590

10. ต้นกัญชา

237,200

รวมทั้งสิ้น

7,606,030

 

การจัดสรรเงินโครงการพืชกัญชาและกัญชง

ประเภท
รายรับ (บาท)
จัดสรร (บาท)
ยังไม่ได้จัดสรร (บาท)
1. เงินบริจาคของบริษัท เค ที พี แอสโซซิเอทจำกัด
2,400,000
2,400,000
-
2. บริษัท โครนิค เมดิคอล จำกัด
420,000
420,000
-
3. จำหน่ายผลผลิตของพืชกัญชา และกัญชง
7,606,030
7,262,269.90
 
343,760
รวม
10,426,030
10,082,270
หมายเหตุ :  การจัดสรรเงินเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องหลักเกณฑ์การจัดเก็บ และการจัดสรรเงินรายได้จากโครงการพืชกัญชาและกัญชง ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564 และประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องหลักเกณฑ์การจัดเก็บ และการจัดสรรเงินรายได้จากโครงการพืชกัญชาและกัญชง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564