5.7 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ผ่านกระบวนการจัดทำบันทึกความร่วมมือ และผลักดันให้เกิดการปฏิบัติให้ได้อย่างน้อย 3 เครือข่าย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ผ่านกระบวนการจัดทำบันทึกความร่วมมือ MOU จำนวน 42 ฉบับ ดังนี้