5.8 โครงการวิจัยและบริการวิชาการด้านกัญชา/กัญชง 3 โครงการ

1. โครงการวิจัยและพัฒนากัญชงซีบีดีเพื่ออุตสาหกรรม  แหล่งทุนบริษัทไทยนิปปอนรับเบอร์อันดัสตรี้  จำกัด(มหาชน)  งบประมาณ  3,952,080  บาท  ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน  ฉัตรสูงเนิน

2. โครงการวิจัยการประเมินลักษณะประจำพันธุ์กัญชงเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  งบประมาณ 941,000  บาท  ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา  นาเทเวศน์

3. โครงการวิจัยพัฒนาน้ำดื่มและน้ำแร่ที่มีส่วนผสมของสารสำคัญจากกัญชา  กัญชง  และกระท่อมฯ  งบประมาณ  390,000 บาท  ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต  ปุกมณี

งบประมาณวิจัยกัญชง(ผศ.ดร.ตะวัน).pdf
งบประมาณวิจัยกัญชง(ผศ.ดร.ปรีดา).pdf
งบประมาณวิจัยกัญชา(ผศ.ดร.ภูษิต).pdf