6.1 กำหนดคำนิยามและประเภทของ MJU Product Champion


มหาวิทยาลัยแม่โจ้  โดยสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร  ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการกำหนดคำนิยามและประเภทของ MJU Product  Champion โดยได้มีการนำเสนอในที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ครั้งที่ 1/2565  เมื่อวันที่  2  กุมภาพันธ์  2565  และได้ดำเนินการพัฒนากระบวนการคัดเลือก Product  Champion  ดังนี้

1. สังเคราะห์และจำแนกระดับของผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัยทุน FF ออกเป็น  Technology  Readiness  Level (TRL : 1-9) และ Sociietal  Readiness  Level -SRL 1-9

2. รวบรวมผลงานวิจัยเด่น  โดยจัดทำทะเบียนผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัยเด่นของมหาวิทยาลัยที่อยู่บนฐานข้อมูลของสำนักวิจัยฯ

3. จัดนิทรรศการผลงานวิจัยเด่นของมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และผู้ประกอบการ

4. จำแนกผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัยเด่น ประกอบด้วย  ประเภทอาหาร  ประเภทสมุนไพรแปรรูป-สารสกัด  ประเภทวัสดุเกษตร  ประเภทเครื่องมือ/สุตร/เทคโนโลยี

5. จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา MJU  Product  Champion  เพื่อการขับเคลื่อนองค์ความรู้และนวัตกรรม หรือผลผลิต  โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่  16/2565  เมื่อวันที่  28  กันยายน  2565

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนง.pdf
แผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ดีเด่น.pdf