6.4 พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายพร้อมพัฒนาเชิงพาณิชย์

การดำเนินกิจกรรมการยกระดับผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ ผ่านการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนที่มีฐานของการผลิต   และมีความมั่นคงในการประกอบกิจการแล้วระดับหนึ่ง โดยผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย จะดำเนินการเป็นพี่เลี้ยงและส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีในการผลิตและประกอบกิจการ เน้นการแก้ไขให้ผู้ประกอบการ มีกลุ่มวิสาหกิจ/ธุรกิจใหม่ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ จำนวน 54 กิจการ ให้มีความพร้อมในการต่อยอดผฃิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์ต่อไป


จำนวนผลิตภัณฑ์ต่อยอดเชิงพาณิชย์ 54.pdf