6.6 จำนวนของ Product Champion อย่างน้อย 10. ชิ้น

โครงการยกระดับวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ (SMATI)


กิจกรรมย่อย 8.3 การจัดการอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการจากฐานองค์ความรู้ด้านการแปรรูปเพิ่มมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่เพื่อพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้โครงการยกระดับวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ (SMATI


จำนวนผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม


จำนวน 88 ผลิตภัณฑ์ จำแนกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย


? กลุ่มผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหาร (food) จำนวน 52 ผลิตภัณฑ์


? ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ (non-food) จำนวน 32 ผลิตภัณฑ์


? ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์

จำนวนผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม.pdf