7.1 ปรับปรุงอาคารคาวบอยมาร์เก็ตเดิมทั้งหมด

      1. การปรับปรุงอาคารคาวบอยมาร์เก็ตเดิมทั้งหมด โดยบริษัท เดโค่ บิลดิ้ง จำกัด อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2565 ประกอบกับมติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่6/2565 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 

      2. การปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เกษตรอินทีรีย์ คาดว่าจะแล้วเสร็จ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 (ตามแผนที่ผู้ควบคุมงาน)

แบบปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เกษตรอ.pdf
ปร.4 ปรับปรุงพื้นที่ 2477 NF.pdf
ปร4 (อาคาร) ปรับปรุงพื้นที่ 2477 NF.pdf
ปร5 ปรับปรุงพื้นที่ 2477 NF.pdf
ปร6 ปรับปรุงพื้นที่ 2477 NF.pdf
แผนงานโครงการปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมผลิต.pdf
mju476 มติ กก ติดตามเร่งรัดฯ - ก บริหารทรัพย์สินpdf.pdf