7.2 ปรับปรุงอาคารขนมปังเป็น 2 ชั้น (โมเดิร์นกาด)

      1. การปรับปรุงอาคารคาวบอยมาร์เก็ตเดิมทั้งหมด โดยบริษัท เดโค่ บิลดิ้ง จำกัด อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2565 ประกอบกับมติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่6/2565 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 

    2. การปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เกษตรอินทีรีย์ คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในเดือนตุลาคม 2565 (ตามแผนที่ผู้ควบคุมงาน)

00 แบบอาคารตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ จังหวัด.pdf
Present_REV01.MJU Bread Building - 2021.07.13.pdf
แปลนพื้น 1.2.pdf
แปลนพื้น 2.2.pdf
รูปด้าน 1.2.pdf
รูปด้าน 2.2.pdf
หน้าปก 2.pdf
แผนงานโครงการปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมผลิต.pdf
mju476 มติ กก ติดตามเร่งรัดฯ - ก บริหารทรัพย์สินpdf.pdf