7.5 คีออสโชว์ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการใหม่

   โครงการกาด 2477 ได้ดำเนินการจัดทำคีออสโชว์ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่มุ่งเน้นการปรับภาพลักษณ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า นำไปสู่การเป็นกิจการเพื่อสังคมที่สามารถเป็นที่พึ่งให้แก่ประชาชนได้อย่างยั่งยืน 

Present_โครงการอาคารตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์_28026.pdf