7.6 ทำเรื่องเช่าพื้นที่ไปรษณีย์เดิม
             คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 เห็นชอบการขอเช่าพื้นที่ราชพัสดุ กับ ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ขอเช่าพื้นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชม.499 (บางส่วน) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ 1-0-56 ไร่ บนที่ราชพัสดุบริเวณดังกล่าว กับ ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา การบูรณาการการเรียนการสอนในการดำเนินงาน และสร้างพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้สู่สาธารณะและขอความอนุเคราะห์ดำเนินการประเมินราคาการใช้ที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าว ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
1126แจ้งความประสงค์ขอเช่าพื้นที่ราชพัสดุ.pdf
262 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย.pdf