7.8 จัดทำมาตรฐานกาดแม่โจ้ 2477 (กาดสด)

มาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าในตลาดชุมชน

1.      - โซนผัก ผลไม้ และของสด ต้องมีเอกสารรับรอง ไม่ต่ำกว่าระดับ GAP ขึ้นไป

2.      - โซนอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม ต้องผ่านการอบรมสุขาภิบาลอาหาร ทุกร้านค้า

3.      - สุ่มตรวจผักและผลไม้ทุกสัปดาห์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

การจัดโซนในตลาดชุมชน

มีการจัดโซนทั้งหมด 4 โซน โดยแยกโซนและมาตรฐานในระดับต่างๆตามสี ดังนี้

1.โซนผักและผมไม้ มีป้ายร้านค้า 3 ระดับสี

            1.1 สีเขียว คือ ผักและผลไม้ อินทรีย์

            1.2 สีน้ำเงิน คือ ผักและผลไม้ ปลอดภัย (GAP)

  1.3 สีส้ม คือ ผักและผลไม้ทั่วไป ผักและผลไม้พื้นบ้านที่ไม่ได้ใช้สารเคมี


2.โซนอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม มีป้ายร้านค้า สีชมพู


3.โซนสินค้า OTOP และสมุนไพร มีป้ายร้านค้า สีม่วง


4.โซนต้นไม้ มีป้ายร้านค้า สีน้ำตาล

มาตรฐานกาดแม่โจ้2477.pdf