8.1 พัฒนาโซนอุทยาน 100%

1. จัดทำประกาศแต่งตั้งคณะทำงานโครงการอุทยานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 100 ปี และแจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อทราบ

2. บริษัท ช้างทอง แลนด์สเคป จำกัด ได้ดำเนินการในส่วนของ พื้นที่โซน A  โดยดำเนินการปลูกต้นไม้ใหญ่ จำนวน 22 ต้น

3. ถมดิน ปรับพื้นที่ เทพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายแนวทางเดินเชื่อมบริเวณ

4. ถมดิน และปรับพื้นที่เพิ่มเติม รอบหอนาฬิกา

5. ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ และการขอขยายเวลาดำเนินการของบริษัท ช้างทอง แลนด์สเคป จำกัด 

6. งานวางระบบน้ำ ดูแลพื้นที่ ตัดหญ้า ให้มีความสวยงาม


ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการอุทยาน 65.pdf
ครั้งที่ 1-รายงานผลการดำเนินงาน (ส่งกองบริหารงานทรัพย์สิน ณ 18 ม.ค.65).docx
2.รายงานความก้าวหน้า เตรียมประชุม 6 พ.ค. 65.pdf
อุทยาน 100 ปี.jpg