8.4 เส้นทางวัฒนธรรม

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดทำโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีเกษตร วิถีแม่โจ้เปิดพื้นที่เชื่อมโยงเส้นทางสายวัฒนธรรม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนกำหนดวิธีการดำเนินงาน หารือและถ่ายทอดแผนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้รับจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 2,002,098 บาท (สองล้านสองพันเก้าสิบแปดบาทถ้วน) มีการประชุมและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จเป็นไปตามแผนที่กำหนด และรายงานผลการดำเนินงานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานมหาวิทยาลัย

รายงานผลการดำเนินงานเส้นทางวัฒนธรรม okr 8.4.pdf
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่อัตลักษณ์วิถีเกษตร วิถีแม่โจ้.PDF
mju1385pdf-3.pdf