9.1 การจัดตั้งวิทยาลัยการป่าไม้ มจ-แพร่ฯ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งวิทยาลัยป่าไม้ ไปแล้วประมาณ 70% โดยเริ่มจากการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ประชุม รายงานผล ต่อผู้บริหาร อย่างต่อเนื่อง

mju255-ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ-จัดตั้งวิทยาลัยป่าไม้.pdf
mjuคำสั่ง 83-2565 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยป่าไม้.pdf
mjuคำสั่ง 84-2565 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยป่าไม้.pdf
mjuเอกสารประกอบการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการตัดตั้งวิทยาลัยป่าไม้.pdf
แบบฟอร์มเสนอขอจัดตั้งส่วนงานใหม่_100465.pdf
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1.pdf
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2.pdf
วาระการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 3.pdf