9.2 เกิดศูนย์พัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร และรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศูนย์พัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร และรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีการเปิดให้บริการในด้านต่างๆตามวัตถุประสงค์

สัญญา ศูนย์พัฒนาฯ-แพร่.zip
mjuแบบรายงานความก้าวหน้ากิจกรรมภายใต้โครงการ SMATIdocx ส่ง 19 สค 65 อัพเดท.pdf