9.4 เกิดรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อย่างน้อย 50,000 บาท

ในรอบ 9 เดือนที่ผ่านมา เกิดรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากการเกษตร จำนวน 59,239 บาท 

รายได้จากการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร รอบ 9 เดือน.pdf