10.1.3 มีพื้นที่เกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอย่างน้อย 1 แปลง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ดำเนินการต่ออายุใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล (IFOAM ) แปลงฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จำนวน 5.25 ไร่ 

mjuโครงการยกระดับมาตรฐานพื้นที่การผลิตระบบฟาร์มอัจฉริยะ_บก65_2 แก้ไข.doc
มติทีประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร.pdf
ใบรับรอง Ifoam.pdf