(1) ประกาศจัดตังศูนย์เกษตรสุขภาวะ (๙/๑๑/๖๕)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้มีรับอนุมัติให้มีการแบ่งหน่วยงานย่อยภายใต้ส่วนงานเป็นศูนย์ เรียกว่า ศูนย์เกษตรสุขภาวะ (Well-being Agriculture Center) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

   1  พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะตลอด Value chain และเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรสุขภาวะ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชน

   2 เป็นศูนย์กลางความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก (ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน) ในการพัฒนาความร่วมมือในการพัฒนาโครงการ เพื่อขับเคลื่อนสังคมแห่งสุขภาวะตลอด Value chain

ประกาศให้มีศูนย์.pdf