(2) แต่งตั้งคณะทำงาน/คณะที่ปรึกษาศูนย์เกษตรสุขภาวะ

หลังจากมีการประกาศจัดตั้งศูนย์เกษตรสุขภาวะ (Well-being Agriculture Center) แล้ว ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มีการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เกษตรสุขภาวะ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรที่ 59/2564 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เพื่อดำเนินงานตามพันธกิจของศูนย์ให้บรรลุเป้าหมาย

mjuคำสั่ง_แต่งตั้งรองหัวหน้าศูนย์-และกรรมการศูนย์เกษตรสุขภาวะpdf.pdf