(4) จัดตั้งศูนย์ประสานงานศูนย์ฯ ณ สำนักงาน SPO

มีการจัดตั้งสำนักงาน สำหรับประสานงานศูนย์ WBC ในพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

ศูนย์ wbc.jpg
ศูนย์ wbc1.jpg
ศูนย์ wbc2.jpg
ศูนย์ wbc3.jpg
ศูนย์ wbc4.jpg
ศูนย์ wbc5.jpg
ศูนย์ wbc6.jpg
ศูนย์ wbc7.jpg
ศูนย์ wbc8.jpg
ศูนย์ wbc9.jpg
ศูนย์ wbc10.jpg