10.2.1 ความร่วมมือ (MOU) ด้านการท่องเที่ยวกับหน่วยงานภายนอกอย่างน้อย 1 ความร่วมมือ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาหลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากล เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และดำเนินการส่งให้สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ลงนามใน MOU ต่อไป

ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ-TCEB-_Master-file-1 (2).pdf