10.3.1 โครงการด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างน้อย 1 โครงการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ดำเนินโครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการ: การเพาะเลี้ยงสาหร่าย แพลงก์ตอนพืช และสัตว์น้ำเศรษฐกิจเพื่อผลิตอาหารปลอดภัยตามแนวทาง Well- Being @Chumphon (กลุ่มการประมงและทรัพยากรทางทะเล) ประจำปี 2565 สามารถผลิตบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ด้านการประมงเข้าสู่ภาคเกษตรอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำแผนการพัฒนาอาชีพตามศักยภาพประชาชนภาคใต้ตอนบนเพื่อประสิทธิภาพในการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีการพัฒนาและบริการวิชาการการผลิตสาหร่ายขนาดเล็กมูลค่าสูงเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์น้ำวัยอ่อน

นอกจากนี้ยังมีการอบรมถ่ายทอดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเศรษฐกิจมูลค่าอย่าง ปูม้าโดยใช้นวัตกรรมการหักจับปิ้งอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับการพัฒนานวัตกรรมในการผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจมูลค่าสูงในเชิงพาณิชย์มุ่งสู่ประมงอินทรีย์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นแบบอินทรีย์ที่มีคุณภาพสูง มีการพัฒนาการใช้สารสกัดจากสมุนไพรอย่าง เสม็ดขาวมาเพิ่มมูลค่าและพัฒนาการใช้ประโยชน์ในสัตว์น้ำชายฝั่งเพื่อจัดหาช่องทางกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภค และมีการอบรมการคำนวณต้นทุนในการผลิตกุ้งขาวในระบบปิดเพื่อการทำงานอย่างบูรณาการ
โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการ (กลุ่มประมงและทรัพยากรทางทะเล).pdf
รายงานผลโครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการ (ประมง).pdf