10.4.1 การสร้างความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานภายนอกในการสร้างสังคมสุขภาวะอย่างน้อย 1 ความร่วมมือ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มีการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท Green World Clean Bio Zone เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการสำรวจสุขภาพดำรงชีวิตชุมชน 

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ม.แม่โจ้-ชุมพร กับบริษัท green clean bio zone.pdf