11.2 ออกแบบอาคาร ของบประมาณ 66

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการออกแบบอาคาร และได้เสนอของบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรียบร้อยแล้ว

แบบพิพิธภัณฑ์pdf.pdf