14.1 ผลการดำเนินงานกิจกรรมสำคัญที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัย

1.ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานการวิเคราะห์และจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เรียบร้อยแล้ว

2. มีการ ดำเนินการประชุมคณะทำงานการวิเคราะห์และจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัล   ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กองเทคโนโลยีดิจิทัล

3.มีการดำเนินการประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและร่วมเสนอความคิดเห็นกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สันติวงษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ณ ห้อง 80-401 อาคารเรียนรวม 80 ปี

4.คณะทำงานการวิเคราะห์และจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัล ได้จัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ดิจิทัลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565-2569 อยู่ในระหว่างการตรวจสอบ

5. มีการประชุมคณะทํางานการวิเคราะห์และจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัลครั้งที่ 2/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารกองเทคโนโลยีดิจิทัล

6. มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmaejo365-my.sharepoint.com%2F%3Av%3A%2Fg%2Fpersonal%2Fgoragod_mju_ac_th%2FEaJ1a3ZgUKBCuaIkXvtT7DsBvL79u01Du3od5x9slbe-8Q%3Fe%3DrF4vb4%26fbclid%3DIwAR1WHzvuaIR_9TMIruKWFg0xTORLbLtGoIHlSaSwg8e22CarGttndGWBmGY&h=AT0_BKpMu4NjJ3DHFhKLWxxnDCJ9cq9LFZeXdX8EkvvQUmZRgL_8Cj7E5xzVbUPfmLPh1MJf7h-Qegtghwl4Syf-Qmvumzx90c1rwdhXo2glDQguqdjC28-E1PeY0gVBRQ

แจ้งมติที่ประชุมกกพิจารณาด้านยุทธ์ ครั้งที่ 5-65.pdf