15.1 จัดทำแผนยุทธศาสตร์เกษตรอัจฉริยะ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้  โดยสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร  ได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์เกษตรอัจฉริยะมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ระยะ  5  ปี (พ.ศ.2565-2569) โดยผ่านการะบวนการการมีส่วนร่วม  การรับฟังความคิดเห็น  จากทุกภาคส่วน  เพื่อให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติจริง  และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  เมื่อเดือนธันวาคม  2564  แผนยุทธศาสตร์เกษตรอัจฉริยะ  ได้ถูกกำหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตรืการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม พ.ศ.2566-2570 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ในการประชุม ครั้งที่ 16/2565  เมื่อวันที่  28  กันยายน  2565

ร่างแผนยุทธศาสตร์เกษตรอัจฉริยะ-27-04-65.pdf
นำเสนร่างแผนต่ออคณะกรรมการวิจัย.pdf
แผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยฯ ปี 2566-2570.pdf