15.2 ฐานข้อมูลสินทรัพย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและนวัตกรและผลการวิเคราะห์ศักยภาพและโอกาส

มหาวิทยาลัยแม่โจ้  มีทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่เกี่ยวข้องกับระบบเกษตรอัจฉริยะ ดังนี้

1. นวัตกรด้านเกษตรอัจฉริยะ  ได้แก่  กลุ่มการผลิตพืช  กลุ่มการผลิตสัตว์  กลุ่มด้านการประมง  กลุ่มด้านการแปรรูป  กลุ่มด้านพลังงานทดแทน

2. องค์ความรู้ในการพัฒนาฟาร์มอัจฉริยะที่ถูกถ่ายทอดสู่เกษตรกรต้นแบบ  ได้แก่ 

    2.1 องค์ความรู้ระบบ Smart  farm  สำหรับการผลิตพืชไร่

    2.2 องค์ความรู้ระบบ Samrt  farm  สำหรับการผลิตไม้ผล (ลำไย)

   2.3 องค์ความรู้ระบบ Smart  farm  สำหรับการผลิตพืชผัก

   2.4 องค์ความรู้ระบบ  Smart  farm  สำหรับการผลิตผักไฮโดโปรนิกส์

   2.5 องค์ความรู้ระบบ Smart  farm  สำหรับการผลิตดอกเบญจมาศ

   2.6 องค์ความรู้ระบบ Smart  farm  สำหรับการเลี้ยงปลานิล

   2.7 องค์ความรู้ระบบและการใช้งาน  Smart  farm  Applications

3. ผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะที่โดดเด่น จำนวน  8  ประเภท  คือ การตรวจสอบสภาพอากาศ  โรงเรือนปลูกพืชอัตโนมัติ  การจัดการระบบผลิตพืช  การตรวจสอบและการจัดการสัตว์  การเกษตรแม่นยำ  โดรนเพื่อการเกษตร  การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์สำหรับก่ีทำเกษตรอัจฉริยะ  ระบบการจัดการฟาร์มแบบ end-to-end

ร่างแผนยุทธศาสตร์เกษตรอัจฉริยะ-27-04-65.pdf