15.3 เครือข่ายเกษตรอัจฉริยะ (สถาบันการศึกษา start up/SME/วิสาหกิจ/ภาคธุรกิจ)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ได้มีการลงนามความร่วมมือกับเครือข่าย  เพื่อดำเนินการด้านเกษตรอัจฉริยะ ประกอบด้วย

1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตร  กับ  บริษัทสยามคูโบต้าคอร์เปอเรชั่น  จำกัด

2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Smart  Kide  Code  to  Farm เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ฟาร์มอัจฉริยะและระบบสนับสนุนการทำการเกษตรสมัยใหม่  กับ  บริษัท  ทีโอที  จำกัด (มหาชน)

3. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา  Smart  Farming  กับบริษัท  เอเอ็มอาร์  เอเซีย  จำกัด

4. บันทึกข้อตกลงความร่มมือเพื่อศึกษาและพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยี (เกษตร 4.0)  กับ  บริษัท  แอดวานซ์  ไวร์เลส  เน็ทเวอร์ค  จำกัด

MOU ร่วมกับ บ สยามคูโบต้า.pdf
MOU ร่วมกับ บทีโอที จำกัด.pdf
MOU ร่วมกับ บเอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด.pdf
MOU ร่วมกับ บแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด.pdf