15.5 แหล่งเรียนรู้อัจฉริยะ

ขอเพิ่มกัญชาอินทรีย์อัจฉริยะ

กัญชาในโรงเรือนของอ.ปรีดา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้  โดยคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  มีแหล่งเรียนรู้อัจฉริยะ คือ แปลงสาธิตสมาร์ทฟาร์มและโซลูชั่นการเกษตร (Smart  Farm  and  Agriculture  Solution)  ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้  ศึกษาดูงาน  ให้ความรุ้  และข้อมูลเชิงลึกด้านการทำฟาร์มอัจฉริยะ  เช่น  การนำเทคโนโลยี (Smart  Farm) IOT มาใช้ในการตัดสินใจให้น้ำในแปลงทางการเกษตร  การใช้เทคโนดลยีเซนเซอร์ตรวจวัดสภาพอากาศ  รวมถึงการใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตร(โดรนเพื่อการเกษตร)  ซึ่งมีความร่วมมือกับคณะผลิตกรรมการเกษตร  คณะวิทยาศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจ

แหล่งเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ(ผศ.ดร.โชติพงศ์).pdf