1.7.2 ติดตามประเมินผลส่วนงานและหน่วยงานที่จัดตั้งใหม่ หรือมีการทบทวนโครงสร้าง

1. มติทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2545 มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามประเมินผล การจัดตั้ง การรวม การยุบเลิกส่วนงาน หน่วยงานภายในของส่วนงาน และหน่วยงานย่อย  เพื่อทำหน้าที่ติดตามประเมินผลส่วนงาน และหน่วยานที่จัดตั้งใหม่ หรือมีการทบทวนโครงสร้าง

2. มีการออกแบบแนวทางการประเมินผลฯ เสนอคณะกรรมการออกแบบโครงสร้างฯ เพื่อเตรียมเสนอคณะกรรมการติดตามประเมินผล การจัดตั้ง การรวม การยุบส่วนงาน

mju6-2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและประเมินผลการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิกส่วนงานฯpdf.pdf
mjuสรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๓-๒๕๖๕pdf.pdf
ระเบียบวาระที่ 4.3 แนวทางประเมินส่วนงานหน่วยงานใหม่.pdf