19.3 สนับสนุนให้ทุกส่วนงาน / หน่วยงาน มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ผลการจัดสรรงบประมาณให้แก่คณะ/สำนักเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ รวม 9 กิจกรรม

ภายใต้โครงการยกระดับวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


รายลผะเอียดการจัดสรร SMATI64.pdf