1.5.3 แผนพัฒนาบุคลากรตามสายอาชีพและกลุ่มงาน

การดำเนินการด้าน HRM

ดำเนินการกำหนดภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรให้ชัดเจนและเหมาะสมต่อสภาวการณ์ในปัจจุบัน เพื่อสนับสนุนให้สามารถใช้วางแผนในการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพได้ง่ายยิ่งขึ้น

1) ทบทวนภาระงานขั้นต่ำประเภทวิชาการ : ได้ดำเนินการตั้งคณะกรรมการ และดำเนินการประชุมไปแล้วจำนวน 5 ครั้ง เพื่อพิจารณาทบทวนเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำ ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบก่อนดำเนินการทดสอบและสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรประเภทวิชาการก่อนนำเสนอ กบม.พิจารณาให้มีผลบังคับใช้ในปีงบประมาณ 2566
2) กำหนดภาระงานขั้นต่ำประเภทสนับสนุน : ให้มีกรอบภาระงานที่ชัดเจน ง่ายต่อการมอบหมายภาระงานและวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และสอบถามไปยังผู้มีส่วนได้เสีย และนำเสนอต่อ ก.บ.ม.พิจารณาเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำเป็นประกาศ ก.บ.ม. เสนอต่ออธิการบดีลงนาม

การดำเนินการด้าน HRD
1) วางแผนการพัฒนาบุคลากรตามสายอาชีพและกลุ่มงาน : ได้นำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  สมรรถนะ และ GAP สมรรถนะ มาเป็นหลักในการพิจารณากำหนดการอบรมพัฒนาบุคลากรภายในกลุ่มงาน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการผู้นำกลุ่มชุมชนปฏิบัติ(คุณอำนวย)แต่ละกลุ่มงาน เพื่อร่วมกันพิจารณาากำหนดการพัฒนาบุคลากรภายในกลุ่มงาน และดำเนินการประชุมไปแล้วจำนวน 11 ครั้ง และมีกลุ่มงานเสนอหัวข้อการพัฒนาบุคลากรภายในกลุ่มงาน  มีการรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาบุคลากรตามแผน ในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร รอบ 6 เดือน  9 เดือน 12 เดือน อย่างต่อเนื่อง มีกลุ่มงานที่ดำเนินการพัฒนา 10 กลุ่มงาน ประกอบด้วย 1.กลุ่มนโยายและแผน  2.กลุ่มงานบริหารทั่วไป 3.กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ 4.กลุ่มงานคลังและพัสดุ  5.กลุ่มงานห้องสมุด  6.กลุ่ทงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  7.กลุ่มงานบริการการศึกษา (ด้านประกันคุณภาพการศึกษา) (ด้านพัฒนานักศึกษา) 8. กลุ่มงานอาคารสถานที่ 9.กลุ่มงานช่วยวิชาการ (ด้านวิทยาศาสตร์ , ด้านเกษตร ประมง และสัตวศาสตร์)  10.กลุ่มงานสายวิชาการ 

01 รายงาน กก.ทบทวนภาระงาน APS.pdf
02 มติ กบม. กรณีกำหนดภาระงานประเภทสนับสนุน.pdf
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการผู้นำชุมชนปฏิบัติ(.pdf
KM Sharing ด้านประกัน.pdf
sipoc Model.pdf
kmกลุ่มการเงิน.pdf
km ด้านพัฒนานักศึกษา.pdf
รายงานผลรอบ 6 ด.pdf
mju31 กกพัฒนาบุคลากร-รายงานผล 9 ด ปีpdf.pdf