1.5.5 แผนสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน (succession Plan)

การดำเนินการด้าน HRM

1) แผนสร้างความต่อเนื่องด้านการบริหารหลักสูตร - มหาวิทยาลัยได้พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบ  (HRIS : hris.mju.ac.th )
2) แผนสร้างความต่อเนื่องด้านการบริหารงานสำหรับตำแหน่งประเภทสนับสนุน - กองบริหารทรัพยากรบุคคลได้ดำเนินการแจ้งข้อมูลบุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวข้องให้ผู้บริหารส่วนงานได้รับทราบเพื่อใช้สำหรับการวางแผนพัฒนา/ส่งเสริมบุคคลให้ขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป (ช่วงเดือน ก.พ.65)  

การดำเนินการด้าน HRD
1) โครงการเตรียมความพร้อมการขึ้นสู่ตำแหน่งบริหาร-ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้กำหนดหัวข้ออบรมเพื่อเตรียมความพร้อมการขึ้นสู่ตำแหน่งบริหาร สำหรับผู้ที่มีศักยภาพที่จะทดแทนตำแหน่ง (Successor) โดยใช้วิธีการฝึกอบรม  ในหัวข้อ "กฎหมายปกครองสำหรับนักบริหารมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ " ซึ่งกำหนดดำเนินการจัดอบรมในวันที่ 23-24  มิถุนายน 2565 โดยมีผู้บริหารทุกส่วนงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรมฯ

1. ค.แต่งตั้ง กรรมการ1853pdf.pdf
2 ค.แต่งตั้ง กรรมการ (เพิ่มเติม).pdf
03 หนังสือขอข้อมูลหลักสูตร ปี 65.pdf
04 หนังสือแจ้งข้อมูลบุคลากรสนับสนุนแก่ หน.ส่วนงาน.pdf
ย.002 (กฏหมายปกครอง).pdf
mjuรายงานผลแผน HR รอบ 9 เดือนpdf.pdf