2.2.3 เตรียมความพร้อมในการเปิดคลีนิคสัตว์ใหญ่และหน่วยชันสูตรโรคสัตว์/ มีแบบรูปรายการพร้อมครุภัณฑ์

มีแบบรูปรายการ และประมาณราคากลาง ของการเสนอของบประมาณก่อสร้างคลินิกสัตว์ใหญ่ และหน่วยชันสูตร

แบบก่อสร้างอาคารเรียนปฏิบัติการด้านปศุสัตว์และชันสูตรโรคสัตว์.pdf
BOQ อาคารเรียนปฏิบัติการด้านปศุสัตว์และชันสูตรโรคสัตว์.xlsx
งวดงานอาคารเรียนปฏิบัติการด้านปศุสัตว์และชันสูตรโรคสัตว์.docx