5.3 พัฒนาองค์วามรู้ด้านกัญชา/กัญชง จำนวน 5 เรื่อง

กัญชง

1.องค์ความรู้ด้านสายพันธุ์กัญชง  ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน  ฉัตรสูงเนิน  สำนักวิจัยฯ

2.องค์ความรู้ด้านการปลูกกัญชง  ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน  ฉัตรสูงเนิน  สำนักวิจัยฯ

3.องค์ความรู้ด้านการเก็บเกี่ยวผลผลิตกัญชง  ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน  ฉัตรสูงเนิน  สำนักวิจัยฯ

กัญชา

1.องค์ความรู้ศัตรูกัญชาและการบริหารจัดการ  ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมาพร  แสงยศ  คณะผลิตกรรมการเกษตร

2.องค์ความรู้นวัตกรรมการผลิตเมล็ดพันธุ์กัญชา/กัญชง ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา  นาเทเวศน์  คณะผลิตกรรมการเกษตร

องค์ความรู้(กัญชา)แมลงศัตรูกัญชาและการบริหารจัดการ.pdf
องค์ความรู้(กัญชง) สายพันธุ์ การปลูก การเก็บเกี่ยว.pptx
องค์ความรู้(กัญชา)นวัตกรรมด้านผลิตเมล็ดพันธุ์.mp4