13.1 กิจกรรม/โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้าน Green University

1.มีการประกาศนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว และสำนักงานสีเขียว (ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลว.12 ตุลาคม พ.ศ.2564)

2.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 329/2565 ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2565)

3.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อประชุมวางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และการเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ประจำปี 2565  โดยกำหนดให้มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามงาน และพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

3.1.พิจารณากำหนดเกณฑ์การประเมินสำหรับหน่วยงานคณะ/สำนัก ประจำปี 2565 ตัวชี้วัดที่ 1.11 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสีเขียว (มติที่ประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 โดยมอบหมายกองแผนงาน ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง)

3.2 ข้อเสนอโครงการจักรยานสาธารณะภายในมหาวิทยาลัย และเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้พื้นที่ฯ และเสนอตามขั้นตอน

3.3 การจัดกิจกรรม Kick off ของ Green University ประจำปี 2565 เช่น สัปดาห์สิ่งแวดล้อม เพื่อรณรงค์ของทุกด้านในภาพรวมของ Green University กิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาใหม่ในการพัฒนามหาวิทยาลัย ด้านอาสาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมง เป็นต้น

4.มหาวิทยาลัยได้จัดส่งคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งได้รับการพิจารณากรอบวงเงินเบื้องต้นจากสำนักงบประมาณแล้ว งานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการเทคโนโลยีจัดการขยะมูลฝอย ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ วงเงิน 16,000,000 บาท (สิบหกล้านบาทถ้วน)

5.ได้รับอนุมัติโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว MJU Green University จากงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ในวงเงิน 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน Green University ของมหาวิทยาลัย ดำเนินการโดย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

6.ส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนการดำเนินงาน Green Office ของหน่วยงานคณะ โดยในปี 2565 มีหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 ส่วนงาน ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม (G ทอง) จำนวน 2 ส่วนงาน คือ  วิทยาลัยพลังงานทดแทน (ยกระดับ) คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร (รวมคณะพยาบาลศาสตร์) ระดับดีมาก (G เงิน) จำนวน 1 ส่วนงาน คือ คณะศิลปศาสตร์ นอกจากนี้หน่วยงานที่เคยเข้ารับการประเมินแล้ว ได้มีการดำเนินการสำนักงานสีเขียว และการตรวจประเมินภายใน โดยคณะผู้ตรวจประเมินภายในของมหาวิทยาลัย อย่างต่อเนื่อง และยังกำหนดให้การดำเนินการสำนักงานสีเขียว เป็นคำรับรองของคณะ/ส่วนงานต่าง ๆ อีกด้วย พร้อมกับมีการจัดทำระบบกรอกข้อมูลเกี่ยวกับ Green University, ข้อมูลการใช้พลังงาน, ข้อมูลการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ฯลฯ 

7.การบริหารจัดการและการดำเนินการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ เช่น การจัดการขยะติดเชื้อ โดยจัดเก็บรวบรวม และนำส่งให้วิทยาลัยพลังงาน และจ้างเหมาเอกชน นำไปกำจัด การจัดการขยะใบไม้ นำไปทำปุ๋ยหมัก/วัสดุปลูก เพื่อใช้ในมหาวิทยาลัย และแจกจ่ายให้กับบุคลากร และจำหน่ายในอนาคต 

8.มีการรณรงค์ในด้านการประหยัดพลังงาน การเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การจัดการน้ำ ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง

9.มีการจัดเก็บข้อมูลแต่ละด้าน เพื่อสำหรับใช้ในการเข้ารับการประเมิน Green University 2022 และยังใช้เป็นข้อมูลสนับสนุน/การรายงานของ SDGs อีกด้วย 

10.การจัดกิจกรรม MJU Car Free Day 2022 รณรงค์ปลอดรถ ลดโลกร้อน 

11.การบริการรถไฟฟ้า ขนส่งมวลชนสาธารณะภายในมหาวิทยาลัย ให้กับนักศึกษา และบุคลากร เดินทางภายในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีบริการรถจักรยานสาธารณะ โดยทำการ MOU กับบริษัท เอนี่วีล จำกัด  จำนวน 150 คัน 

329-2565 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะ กก. Green U (รวม).pdf
หนังสือส่ง+โครงการ Green U 65 (ส่งกองแผน).pdf
แจ้งมติที่ประชุม กก. Green U (กองแผนงาน-เกณฑ์ประเมินหน่วยงาน).pdf
GU 2-65 (29-3-65).pdf
แบบนำเสนอ ขอ งบประมาณก่อสร้าง 66 โรงขยะครบวงจร.pdf
mjuว112-ขอเชิญประชุมเตรียมชี้แจงงบประมาณ-2พค65 (โรงขยะครบวงจร+ปป.อาคารช่วง).pdf
ประกาศ-นโยบาย ม.สีเขียว (64)-ลงนามแล้ว.pdf
โครงการ Green U (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1+2).pdf
ขออนุมัติโครงการศูนย์จักรยาน65.pdf
โครงการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการล้างแอร์ 65 (ปรับขนาด).pdf
ข่าว MJU Car Free Day 2022.pdf
ข่าว โชว์ไอเดีย.pdf
MJU Green University 2022.pdf