10.5 การขับเคลื่อนผลักดันในแนวทางการขอออกโฉนดหน่วยงานรัฐ (นสล.) ของพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

สืบเนื่องจากปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้ดำเนินการในโครงการก่อสร้างพื้นที่บริเวณชายหาดหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร  ในวงเงิน 19,440,000 (สิบเก้าล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยเป็นงบพัฒนาของจังหวัดและมีการสร้างบนพื้นที่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดยโครงการสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 24 เมษายน 2563 นั้น ปรากฏว่าสิ่งก่อสร้าง 13 รายการดังกล่าวไม่สามารถโอนมาเป็นกรรมสิทธิ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรได้  มหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการให้ได้มาซึ่งหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง นสล. และได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยมีวาระการประชุม 2 วาระด้วยกัน ได้แก่ 1) พิจารณากรณีการดำเนินการให้ได้มาซึ่งหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง นสล.  2) พิจารณากรณีการขอรับโอนทรัพย์สิน ในพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร นอกจากนี้ และในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดทำหนังสือถึงธนารักษ์พื้นที่ชุมพร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ซึ่งจากรายละเอียดดังกล่าวสามารถตอบข้อตกลงตัวชี้วัด ข้อ10.5 และเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ทางคณะผู้บริหารและตัวแทนบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด ในประเด็นดังนี้  1) เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เพื่อขอให้พิจารณาทบทวน การให้มหาวิทยาลัยใช้ประโยชน์ เปลี่ยนเป็นการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการโอนให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามข้อ 215(3)ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  2) เรื่องขอให้พิจารณาทบทวนวการใช้มหาวิทยาลัยใช้ประโยชน์ เปลี่ยนเป็นการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการโอนให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามข้อ 215(3) ระเบียบการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 นั้น ซึ่งไม่สามารถกระทำได้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับข้อกฎหมาย เนื่องจากทรัพย์สิน 13 รายการไม่ใช่พัสดุตามนัยยะแห่งข้อกฎหมายและความหมายของ ข้อ 215(3)  ดังนั้นมหาวิทยาลัยแม่โจ้จะไม่จ่ายค่าเช่าให้กับกรมธนารักษ์ไม่สามารถกระทำได้ ทั้งนี้ ทางมหาวิทยลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้รายงานผลดังกล่าวต่ออธิการบดีผ่านรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์) และได้มีการเสนอเรื่องดังกล่าวนี้บรรจุเข้ากรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565  ซึ่งหลังจากเข้าประชุมกรรมบริหารแล้ว สำนักงานมหาวิทยาลัย ฝ่ายกฎหมาย ได้จัดทำหนังสือถึง ธนารักษ์พื้นที่ชุมพร   ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ลงนามโดยอธิการบดี เรื่อง ขอพิจารณาใช้อาคารและสิ่งปลูกสร้างโดยงดเว้นค่าเช่า ให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 

ขอบรรจุวาระการประชุม-เอกสาร4.pdf
งดเว้นค่าเช่า-เอกสาร5.pdf
ระเบียบวาระประชุม-2-64-รวมหน้าหาด-เอกสาร1.pdf
รายงานสรุปพบผู้ว่า-เอกสาร3.pdf
ออกหนังสือสำคัญ-เอกสาร2.pdf