1.5.4 ระบบการบริหารงานบุคคลที่รองรับการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกของบุคลากร

การดำเนินการด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1) จัดทำหลักเกณฑ์การสนับสนุนบุคลากรในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563  (ฝ่ายกฎหมาย ดำเนินการเรียบร้อย โดยมีผลบังคับใช้แล้ว)

การดำเนินการด้าน HRM

1) กองบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากร เพื่อเป็นการจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับบริหารจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการแจ้งให้บุคลาการดำเนินการบันทึก/ปรับปรุงข้อมูลผ่านระบบ  personnel.mju.ac.th เพื่อให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

2) อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน  "การเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility; TM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ร่วมกับกองบริหารทรัพยากรบุคคล กองแผนงาน สำนักวิจัยฯ โดยที่ประชุมมอบหมายให้อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ เป็นหน่วยงานดำเนินการ โดยให้แต่งตั้งคณะกรรมการ TM ของมหาวิทยาลัย จัดตั้งหน่วยงาน TM Clearing House  และจัดทำประกาศ Talent Mobility เพิ่มเติม เพื่อให้การดำเนินการมีความชัดเจนยิ่งขึ้น

3) อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินการจัดทำร่างประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การสนับสนุนบุคลากรในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นภายนอกมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.... โดยผ่านความเห็นชอบจาก กบม.ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.65 เรียบร้อยแล้ว 

การดำเนินการด้าน HRD

1) ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้กำหนดจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรโดยผู้เชี่ยวชาญภายในมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการการสร้าง Growth Mindset ปลุกพลังแห่งความคิด เพื่อพัฒนาตนเอง 

ประกาศ กบม Talent Mobilityf.pdf
mjuคู่มือการเข้าใช้งานระบบความเชี่ยวชาญ_ปรัpdf.pdf
mjuทบว41_ซักซ้อมความเข้าใจและขอความอนุเคราะหpdf.pdf
Talent Mobility in 2022.pptx
05 เสนอร่างประกาศ ฉ.2 (ผ่านความเห็นชอบ กบม.).pdf
Growth mindset.pdf